top of page
2018年7月份主日信息
1/7/2018 新城主日之会员日
              (王祖祥牧师)
7/7/2018 主日崇拜之圣餐读经日
              (王祖祥牧师)
8/7/2018新城主日之圣餐日
              (王祖祥牧师)
13/7/2018 导读培灵会
               (陈思国传道)
14/7/2018主日崇拜之读经运动
              (陈思国传道)
20/7/2018 家庭亲子讲座会
                (黄雯雯博士)
15/7/2018 新城主日之读经运动                     (陈思国传道)
21/7/2018 主日崇拜之家庭教育
                (黄雯雯博士)
28/7/2018 主日崇拜之培灵会
                (刘志山牧师)
22/7/2018 新城主日之培灵日
                (王祖禧牧师)
28/7/2018 城市祷告祭坛
29/7/2018 新城主日之瑞玛主日
                (王祖祥牧师)
bottom of page