top of page
2018年4月份主日信息
1/4/2018 新城主日之复活节
              (王祖祥牧师)
6/4/2018 瑞玛祷告会
               (黄一城牧师)
7/4/2018 主日崇拜之圣餐日
               (黄一城牧师)
14/4/2018 主日崇拜之门训日
               (王祖祥牧师)
              
27/4/2018 神迹之夜复兴祷告会
               (王祖祥牧师)
28/4/2018 主日崇拜之洗礼日                         (王祖祥牧师)
bottom of page