top of page
2017年5月份主日信息
5/5/2017 瑞玛祷告会(王祖禧牧师)
6/5/2017 主日崇拜(王祖禧牧师)
7/5/2017新城主日之建立一个品牌教会
             (王祖祥牧师)
12/5/2017 瑞玛祷告会
              (王祖祥牧师)
13/5/2017 主日崇拜之母亲节
               (文宝宝牧师)
21/5/2017 新城主日崇拜之兴起建造                  (王祖祥牧师)
26/5/2017 神迹复兴祷告会
                (林文杰同工)
27/5/2017 主日崇拜之小组推展之夜
                (王祖祥牧师)
28/5/2017 乌拉港主日崇拜
                (王祖禧牧师)
bottom of page