top of page
2019年4月份主日信息
5/4/2019 瑞玛祷告会
              (王祖祥牧师)
6/4/2019 主日崇拜之圣餐日
              (王祖祥牧师)
19/4/2019 耶稣受难节祷告会
               【耶稣最后一周记事行程】
               (王祖祥牧师)
20/4/2019 主日崇拜之布道夜
                【晓得耶稣复活的大能】
                (王祖祥牧师)
21/4/2019 新城主日崇拜之复活节主日
               【晓得耶稣复活的大能】
               (王祖祥牧师)
26/4/2019 神迹之夜复兴祷告会
               【神对我们生命的计划】
               (王祖祥牧师)
27/4/2019 主日崇拜之洗礼日
                【全方位的基督徒生活】
                (王祖祥牧师)
bottom of page