top of page
2019年2月份主日信息
5/2/2019 主日崇拜之新春崇拜聚会
              【基督徒的标记: 信、望、爱】
              (王祖祥牧师)
9/2/2019 主日崇拜之圣餐日
               【神的祝福】
               (丘卓南牧师)
16/2/2019 主日崇拜之培灵日
                【面对试探】
                (许丹翔牧师)
23/2/2019 主日崇拜之神学教育之夜
               【门徒大计】
               (张德明牧师)
bottom of page