top of page
2018年8月份主日信息
5/8/2018 新城主日之圣餐日
              (王祖祥牧师)
11/8/2018 主日崇拜之洗礼日
               (王祖祥牧师)
18/8/2018主日崇拜之培灵日
               (苏才牧师)
21/8/2018 健康教会培灵会 1
                (张茂松牧师)
              
22/8/2018 健康教会培灵会 2
                (张茂松牧师)
25/8/2018 主日崇拜之家庭之夜                      (王祖祥牧师)
26/8/2018 无拉港爱恩分会主日崇拜
                (王祖禧牧师)
bottom of page