top of page
2018年6月份主日信息
1/6/2018 瑞玛祷告会(徐淑月牧师)
2/6/2018 主日崇拜之圣餐日
              (徐淑月牧师)
3/6/2018 新城主日之圣餐日
              (王祖祥牧师)
9/6/2018 主日崇拜之关怀夜
              (王祖祥牧师)
10/6/2018 主日崇拜之父亲节
                (张佩亮同工)
22/6/2018 瑞玛祷告会                              (印尼宣教团队)
23/6/2018 主日崇拜之培灵夜
                (印尼宣教团队)
24/6/2018 新城主日之培灵主日
                (印尼宣教团队)
30/6/2018 主日崇拜之会员日
                (王祖祥牧师)
bottom of page