top of page
2018年1月份主日信息
6/1/2018 主日崇拜之圣餐日
              (郭美宝牧师)
7/1/2018 新城主日之圣餐日
              (王祖祥牧师)
13/1/2018 主日崇拜之领袖就职礼
               (杨灯明牧师)
14/1/2018 新城主日之异象主日
                 (王祖祥牧师)
19/1/2018 神迹之夜复兴祷告会
               (王祖祥牧师)
20/1/2018 主日崇拜之培灵日
               (张汉业牧师)
21/1/2018 新城主日崇拜之培灵日
               (郭美宝牧师)
27/1/2018 主日崇拜之灵修日
               (王祖祥牧师)
28/1/2018 新城主日崇拜之灵修日
               (王祖祥牧师)
bottom of page