top of page
2017年9月份主日信息
2/9/2017 主日崇拜之老歌金曲说唱会
              (张汉林牧师)
3/9/2017 新城主日之老歌金曲说唱会
              (张汉林牧师)
8/9/2017芙蓉众教会联合祷告会
             (黄俊义牧师)
15/9/2017 瑞玛祷告会(郭美宝牧师)
9/9/2017 主日崇拜之圣餐日&差传日
              (王祖祥牧师)
16/9/2017 主日崇拜之布道之夜                  (王祖祥牧师)
22/9/2017 瑞玛祷告会(莫凡匕牧师)
23/9/2017 主日崇拜之圣言日
                (郑诗君牧师)
24/9/2017 新城主日之圣言日
                (郑诗君牧师)
29/9/2017 神迹之夜复兴祷告会
                (廖国华牧师)
30/9/2017 晨更祷告会(王祖禧牧师)
30/9/2017 主日崇拜之培灵日
                (廖国华牧师)
bottom of page