top of page
2017年8月份主日信息
6/8/2017 新城崇拜之圣餐家庭主日
11/8/2017 瑞玛祷告会(郭美宝牧师)
12/8/2017主日崇拜之圣言日
              (王祖禧牧师)
18/8/2017 瑞玛祷告会(王祖祥牧师)
19/8/2017主日崇拜之家庭之夜
              (王祖祥牧师)
25/8/2017 神迹之夜复兴祷告会
               (王祖祥牧师)
20/8/2017 新城主日之诗歌见证会                   (杨丰彦老师)
26/8/2017 晨更祷告会
26/8/2017 主日崇拜之洗礼日
               (王祖祥牧师)
26/8/2017 洗礼精选集
27/8/2017 新城主日(信心戒赌会)
31/8/2017 主日崇拜之洗礼日
      虚己之家 (Kenosis Home)
bottom of page