top of page
2017年11月份主日信息
3/11/2017 瑞玛祷告会
              (王祖祥牧师)
4/11/2017 主日崇拜之圣餐日
              (郭美宝牧师)
5/11/2017新城主日之圣餐日
             (王祖祥牧师)
10/11/2017 黄约翰牧师医治特会
              
11/11/2017 主日崇拜之培灵日
               (黄约翰牧师)
17/11/2017 从圣经的基础看使徒与先                   知的运作(陈光道牧师)
18/11/2017 主日崇拜之圣言夜
                (陈光道牧师)
19/11/2017 新城主日崇拜之圣言日
                (陈光道牧师)
19/11/2017 从圣经的基础看使徒与先                   知的运作2(陈光道牧师)
24/11/2017 神迹之夜复兴祷告会
                (王祖祥牧师)
bottom of page